Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vinolo


Artikel 1. Definities 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop van wijnen en aanverwanten en/of van opdrachten en diensten door Vinolo. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Vinolo.nl en worden op verzoek nogmaals verstrekt; 

1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 

1.3 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Vinolo niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Vinolo is bevestigd; 

1.4 De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Vinolo ter kennis heeft gebracht en Vinolo vervolgens onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 2. Offertes 
2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Vinolo de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan; 

2.2 Een aanbieding die een termijn bevat kan door Vinolo desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order; 

2.3 Een speciale aanbieding geldt zolang de voorraad strekt;

2.4 De op de website en in de nieuwsbrief vermelde prijzen, hoeveelheden, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Vinolo niet; 

2.5 Vinolo behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Vinolo de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de werkzaamheden daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden; 

3.2 Een overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Vinolo; 

3.3 Vinolo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover noodzakelijk zal Vinolo de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de order; 

3.4 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Vinolo verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vinolo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vinolo worden verstrekt; 

3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vinolo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 4. Levertijd en levering 
4.1 De standaard levertijd wordt weergegeven op de website van Vinolo. Onder normale omstandigheden worden wijnen binnen 3 dagen geleverd binnen Nederland en België. Vinolo heeft het recht om van de standaard levertijd af te wijken, bijvoorbeeld in de vakantieperiode of indien door overmacht niet tijdig kan worden geleverd. Vinolo zal de wederpartij zo goed mogelijk en naar beste kunnen informeren over eventuele vertragingen;

4.2 De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch opgeschoven indien:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Vinolo kan worden toegerekend; 

- wederpartij jegens Vinolo tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten;

- wederpartij Vinolo niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen; 

4.3 Levering gaat niet verder dan het aanbieden op het afleveradres;

4.4 Vinolo is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren. Hetgeen wat al geleverd is, dient ook te worden voldaan. 


Artikel 5. Keuring en Risico overgang 
5.1 Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Vinolo in goede staat heeft ontvangen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Vinolo in gebreke waarna ieder recht op reclame zijdens wederpartij komt te vervallen; 

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht; 

5.3 De prestatie van Vinolo geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde heeft geconsumeerd, respectievelijk heeft doen consumeren. 

Artikel 6. Prijzen 
6.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Vinolo in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 

6.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, accijnzen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Vinolo gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 

Artikel 7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden direct bij de bestelling van wijn. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur dan wel uit de overeenkomst of andere schriftelijke communicatie;

7.2 Vinolo behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen. Na ontvangst van deze aanbetaling zal de order worden afgerond en eventuele bestellingen worden verricht; 

7.3 Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting is Vinolo onverminderd de haar verder toekomende rechten bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 10% op jaarbasis vanaf de betreffende vervaldag;

7.4 In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW); 

7.5 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. 

Artikel 8. Annulering
8.1 In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Vinolo ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Vinolo ten gevolge van de annulering geleden schade; 

8.2 Annulering van een speciale bestelling of nadat Vinolo met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Alle door Vinolo geleverde goederen blijven eigendom van Vinolo totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen;

9.2 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Vinolo rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren; 

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Vinolo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen; 

9.4 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven; 

9.5 Voor het geval dat Vinolo haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Vinolo of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vinolo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen; 

9.6 Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Vinolo te leveren. Hij is eveneens verplicht Vinolo op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Vinolo om dit pandrecht tot stand te brengen. 

Artikel 10. Reclameren/Klachten
10.1 Klachten over een geleverd product dienen door de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan Vinolo. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vinolo in staat is adequaat te reageren. Vinolo zal wederpartij binnen 8 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding; 

10.2 Mocht de klacht betrekking hebben op een product, dan moet het product voor een eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich bevond op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Vinolo daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 

10.3 Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

10.4 Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; 

- bewerkte, verwerkte of door geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt; 

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd; 

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Vinolo;

- wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Vinolo (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; 

10.5 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinolo, onder door Vinolo te bepalen voorwaarden. 

Artikel 11. Opschorting en Ontbinding
11.1 Vinolo is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, toepassing van (onderdelen van) de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden. 

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; Vinolo hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim; 

11.2 Voorts is Vinolo bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vinolo op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Vinolo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

11.4 Vinolo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Vinolo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten; 

12.2 Vinolo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

12.3 De aansprakelijkheid van Vinolo voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Vinolo in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Vinolo om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding; 

12.4 Wederpartij dient Vinolo altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling; 

12.5 Vinolo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 


Artikel 13. Overmacht
13.1 Ingeval van overmacht is Vinolo gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

13.2 Onder “overmacht” aan de zijde van Vinolo wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Vinolo tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Vinolo, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken; 

13.3 Vinolo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Vinolo. 

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid
14.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoons- gegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;

14.2 Vinolo verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Vinolo wettelijk verplicht is te bewaren. Vinolo is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

Artikel 15. Partiële nietigheid 
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. 

Artikel 16. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1 De vestigingsplaats van Vinolo is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Vinolo moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 

16.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vinolo is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

16.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Vinolo gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank te Maastricht; 

16.4 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

Artikel 17. Leveringsvoorwaarden en transportkosten
17.1 Alle vermelde prijzen voor de wijnen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. 

17.2 Alle prijzen zijn exclusief transportkosten. 

17.3 Vinolo heeft te allen tijde het recht om voor de aflevering van producten transportkosten in rekening te brengen. Of en zo ja welke transportkosten in rekening worden gebracht wordt op de website van Vinolo gecommuniceerd. 

17.4 Indien de klant niet aanwezig is en de zending opnieuw moet worden aangeboden, kunnen extra verzendkosten of wachttijd in rekening worden gebracht.

17.5 De klant is verplicht om bij aflevering legitimatie te tonen aan de bezorgdienst. Dit in verband met het controleren van de minimum leeftijd binnen de Alcoholwet. 


Contactgegevens 
Vinolo
Hogeweg 62
6367 BG  Voerendaal
KvK nummer 81614292
BTW nummer NL862157468B01
IBAN: NL18ABNA0501632050